Full Name Position Office Number Email
Madhab Prasad Dhungel Executive Vice-chairman 6638152 madhabdhungel1976@gmail.com
Full Name Position Office Number Email
Madhusudhan Burlakoti Member 01-4200541 roshanamadhu@gmail.com
Full Name Position Office Number Email
Dr.Babu Ram Dhungana Administrative Chief 6635133 babu.thai@gmail.com