१६ -४० वर्षका युवाबाट ब्यावसायिक उद्यम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्तावको दरखास्त दिने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।