काठमाडौ‌ं जिल्ला युवा समितिको कार्यालयबाट अाबद्दता पाएका स‌ंघ संस्थाकाे विवरण ।