युवा उद्यम कार्यक्रमको दोस्रो किस्ता रकम प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा ।