संस्था अावद्धता प्रमाण पत्रको लागि रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा ।