"विज्ञान र संस्कृति प्रवर्द्धनमा युवा" ( निमन्त्रना )